Raķešu kompānijas, t.sk. (rkt) 2021. gada pirmā ceturkšņa uzaicinājuma atšifrējums

IAL klašu raksturojums. Izolējošie aizsargājošie tērpi. Elpošanas ceļu aizsardzība. Dzirdes aizsardzība ausu ieliktľi, antifoni, austiľas, akustiskās ķiveres u.

Liberts, Ģ.

Roku aizsardzība no vibrācijas un citām iedarbībām daţādas nozīmes cimdi, dūraiľi, pirkstu aizsargi, uzroči. Galvaskausa aizsardzība aizsargķiveres, cepures, kapuces u. Aizsardzība pret elektrības risku. Kāju un pēdu aizsardzība apavi, zābaki un virszābaki, dielektriskie apavi, kāju aizsargi u. Aizsardzība pret kritieniem no. Rojas redakcijā, izd. Elpa, Rīga, Labklājības ministrija. Spānijas Nacionālā darba kā mēs varam nopelnīt naudu un higiēnas institūta Spānijas Nacionālā darba drošības un higiēnas. Kozlovs, R. Večena, V. Brigers, V. Kā ieguldīt kriptovalūtas vietnē, V. Urbāne, R. Večena, J. Volkovs, V. Atmosfēras un raţošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Transporta un tautsaimniecības raţošanas procesu ietekme uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību.

Aktīva līdzdalība semināros, lekciju apmeklējums un sekmīgi nokārtots pārbaudījums-eksāmens. Kaļķa V. Un Rojas Ţ. Darba drošības darbinieku veselības aizsardzības sistēma uzľēmumā. Biznesa komplekts R. Kursa saturs: Ekoloģija — vides aizsrdzības yeorētiskais pamats. Ekoloģijas metodes: novērojums. Ekoloģiskās sistēmas, to komponenti un veidi. Ekosistēmu stabilitāte. Kursa mērķis ir dot zināšanas par ķīmiskam vielām un produktiem, kuri tiek izmantotas rūpniecībā un sadzīvē.

Kurss sniedz zināšanas arī par ķīmisko vielu drošību, drošības tehnikas līdzekļiem, un gaisa par drošām darba metodēm. Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par. Apgūstot priekšstatus par darba vides. Brunere, L. Kamzole, A. Blūms, Bitcoin iegulda latvija. Ķīmija augstskolu inţeniertehniskajām specialitātēm. Handbook of Occupational Safety adn Health. Di Berardinis, divkāršā binārā opcija ed. Jansons, U. Bergmanis, I. Meirovics, P. Rokasgrāmata skolēniem. Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par arodveselības kā sabiedrības veselības un sociālās politikas sastāvdaļu un tās. Arodveselības uzdevums ir veicināt un saglabāt visās profesijās strādājošiem. Darba medicīna ir viena no arodveselības disciplīnām, tā pētī darba vides un ārējās vides ietekmi uz cilvēka organismu. Apgūts studiju kursa saturs. Aktīva piedalīšanās semināros.

Aizstāvēts patstāvīgais darbs. Profesiju standarti.

  • Raķešu kompānijas, t. sk. rkt gada pirmā ceturkšņa uzaicinājuma atšifrējums
  • Ji ziema small by Rīgas Tehniskā universitate - Issuu
  • „DARBA AIZSARDZĪBA” - Daugavpils Universitāte

LR LM Occupational health should aim at: the promotion and maintenance of the highest degree of physical. It may involve interactions among many subject areas, including occupational medicine, occupational. Kursu mērķi ir radīt iespēju studentiem apgūt zināšanas organizācijas un darba psiholoģijā, psiholoģiskas prasmes un. Uzņēmuma investīciju shēma uk bitcoin jaunizveidotie uzņēmumi psiholoģijas būtība. Darba psiholoģijas attīstība kultūrvēsturiskā skatījumā. Cilvēka attīstība darbā. Sadzīviskie un. Darbs, tā saturs, raksturs, veidi un procesi.

Darba resursi un cilvēciskais potenciāls. Inţenierprofesijas pamati. Inţenierprofesijas metodoloģiskie principi. Darbinieka funkcionālie stāvokļu vispārējs. Sociālā vide, sociālā loma, saskarsme, starppersonu attiecības, grupu divkāršā binārā opcija, personība. Makrovides, mikrovides un. Starppersonu attiecību būtība un vieta. Saskarsmes jēdziens, veidi, līdzekļi, struktūra. Saskarsmes ārējā un iekšējā. Cilvēku savstarpējās uztveres un izpratnes mehānismi: fiziognomiskā redukcija, kauzālā atribūcija. Psiholoģiskās barjeras otra cilvēka uztverē. Miciča informācijas zudumu. Grupas organizācijā, to sociālpsiholoģiskie raksturojumi. Normatīvā uzvedība grupā: vairākuma ietekme un konformitāte.

Komunikācija un lēmumu pieľemšana organizācijā. Neverbālā komunikācija. Neverbālās komunikācijas zīmju sistēmas. Neverbālo izteiksmes līdzekļu funkcijas: ţesti, kā ieguldīt kriptovalūtas vietnē, mīmika, intonācija, vizuālais kontakts, saskarsmes distance pēc. Stresi un konflikti profesionālajā darbībā. Konflikta struktūra, veidi pēc M. Doiča u. Konflikta diagnoze. Konfliktu risināšanas metodes: konkurence, sadarbība, pielāgošanās.

Profesionālās pašnoteikšanās pamati. Mūţizglītība profesionālajā darbībā. Darba organizācijas pilnveide. Ar šo Līgumu Augstskola nosūta, bet Prakses devējs pieľem un saskaľā ar šī Līguma noteikumiem nodrošina prakses vietu. Studiju prakses mērķis: Iepazīties ar darba aizsardzības pasākumiem valsts uzľēmumos, padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt. Prakses uzdevumi: Piedāvāt studējošiem izveidot viengabalainu skatījumu par darba aizsardzības struktūras un funkciju būtību. Nodrošināt Praktikantu ar nepieciešamajiem metodiskajiem norādījumiem prakses programmas izpildei. Iepriekš saskaľojot ar Prakses devēju, Augstskolas prakses vadītājam kā mēs varam nopelnīt naudu tiesības pārbaudīt Praktikanta prakses. Pieľemt no Praktikanta tikai tādu prakses atskaiti, kas ir saskaľota ar Prakses devēju. Bez atlīdzības, savu iespēju robeţās, nodrošināt Praktikantam prakses vietu šī Līguma darbības laikā. Savu iespēju robeţās nodrošināt Praktikantam prakses iespējas, atbilstoši ieguldot bitcoin Augstskolu un Prakses devēju saskaľotai prakses.

Sniegt Praktikantam informāciju, kas nepieciešama prakses programmas izpildei, izľemot tādu, kas, saskaľā ieguldot bitcoin europe Latvijas. Republikas likumdošanas aktiem vai Prakses devēja iekšējiem noteikumiem, ir uzskatāma par konfidenciālu. Prakses atskaitē norādīt iemeslus, ja prakses laikā nav iespējams izpildīt kādus no prakses programmas uzdevumiem. Paziľot Augstskolai, ja Praktikants neievēro prakses programmu, Prakses devēja Darba kārtības noteikumus vai Prakses. Sastādīt un iesniegt Augstskolai atsauksmi par Kā ieguldīt kriptovalūtas vietnē prakses programmas izpildi. Prakses devējam prakses laikā, kā arī pēc prakses beigām nav pienākums slēgt ar Praktikantu darba līgumu. Praktikantam ir pienākums izpildīt prakses programmā norādītos uzdevumus, ievērot prakses vadītāja norādījumus vai. Par neierašanos prakses vietā un iemesliem nekavējoties paziľot Prakses devējam un Augstskolai. Pēc prakses beigām Praktikantam ir jāiesniedz Augstskolai atsauksmes par prakses laiku, uz tam paredzētas. Puses un Praktikants ir materiāli atbildīgi par savu Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī par. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, dienas tirdzniecības kurss calgary tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus.

Visus strīdus un nesaskaľas šī Līguma sakarā Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīţa un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai kā ieguldīt kriptovalūtas vietnē. Prakses devējam ir tiesības lauzt Līgumu dienas tirdzniecības kurss calgary, paziľojot par to Augstskolai un Praktikantam. Praktikants un Augstskola apľemas neizpaust trešajām personām tehnisko, komerciālo vai jebkāda cita rakstura. Šim noteikumam nav laika ierobeţojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiľš. Visas turpmākās Pušu vienošanās, grozījumi un papildinājumi ir veicami rakstveidā un stājas spēkā pēc to abpusējas. Visas vienošanās, pielikumi un grozījumi, kas skar šo Līgumu, kļūst par tā neatľemamu sastāvdaļu. Līgums sastādīts uz divām lapām, trīs vienādos eksemplāros ar vienādi juridisku spēku, pa vienam katrai Pusei. Daugavpils Universitātetās studiju prorektores Irēnas Kamiskas vārdā, kas darbojas. Strīdi, kuri nevar tikt atrisināti pārrunu ceļā, tiek risināti tiesā Latvijas Republikas. Atbildīgais par prakses norisi ir programmas direktors vai cits studiju programmas docētājs. Studenti iziet praksi uzľēmumos un iestādēs, kurās ir profesionālās kvalifikācijas prakses. Prakses mērķis ir sagatavot studentus patstāvīga darba veikšanai izvēlētajā kvalifikācijā. Atbilstoši Ministru kabineta Nr. Prakses 100 reāli pelnīt naudu no DU puses sagatavo visu praksei nepieciešamo dokumentāciju: prakses.

Pēc ierašanās prakses vietā, studentiem ir jāiepazīstas ar drošības noteikumiem, jāievēro. Prakses galīgo vērtējumu dod prakses vadītājs DU, ľemot vērā visu prakses uzdevumu izpildi.

raķešu kompānijas, t.sk. (rkt) 2021. gada pirmā ceturkšņa uzaicinājuma atšifrējums

Dzimšanas laiks un vieta: Tamanis, L. Kozlovskis, V. Crystalline and magnetic properties of nanostructured Ni and Fe films. Latvan Journal of Physics and Technical Sciences. N 1, pp. Bakradze G. Latvian Journal of Physics and Technical. Shalyguina, E. Perepelova, L. Kozlovskii, E. Liberts, G. Ivanovs, V. Dimza, E. Ivanovs, E. Dimza, A. Firsovs, E. Advanced Thermo-Optical materials for micro-optical. Muktepavela, G. Bakradze, V. Skvortsova, E. Tamanis, S. Effect of mechanoactivation on interfacial. Latvian Journal of Physics and Dienas tirdzniecības kurss calgary Sciences. Kozlovsky, E. Pressure Range of 10 -3 — 10 -4 Torr. Instruments and Experimental Techniques. Bakradze, E. Stolyarova, N. Influence of mechanoactivation on the. Tamanis, G. Liberts, J. Direct laser writing of conductive structures on indium tin oxide. Liberts, L. Direct laser writing of conductive patterns in advanced ceramic materials. Tamanis, A. Crystallographic texture formation peculiarities of nanostructured Ti films. NanoTech Insigh. Nanostructured Al-O-Me mechanical alloyed coatings.

Nanoved Nenomat. MayStara Lesna. Bakradze, F. Muktepavela, S. Stolyarova, E. Thermal stability of Al-Cu-O nanostructured coatings. Thermal stability of mechanically alloyed Al-Cu-O. Functional materials and nanotechnologies. Riga, Latvia, March Nanostructure magnetic layers deposition, modifications and physical properties investigation. DaugavpilsLatvia, February. Tamanis, F.

Oglekļa starpslāľi nanostrukturētu kārtiľu stabilitātes nodrošināšanai. Fizikas Biedrības 9. DaugavpilsLatvija, Tamanis, E. Shaligina, L. Adhesion and interfacial reactions on. Diffusion kā pelnīt naudu tiešsaistē bez ieguldījumiem latvijā Solids and. Bakradze, S. Metāl-oksīda nanostrukturēto pārklājumu iegūšana ar. Nanomateriāli un nanotehnoloģijas, Rīga, Latvija, Bakradze, A. Mironovs, S. Metal-oxide nanostructured coatings. Liberts, E. Light, fluids, magnetism. Magnetic forces in bio- and nanotechnologies, Riga, Latvia. Liberts, Ģ. Thermo-optical investigations of sodium-bismuth titanate single. Advanced thermo-optical materials for micro-optical. Ivanovs, A. Direct laser writting of conductive patterns in advanced ceramic materials. Riga, August, Kozlovskis, E. W, Mo, Kā mēs varam nopelnīt naudu plēvju kristāliskās struktūras un Fe plēvju. Fizikas Biedrības 7. Peninga gāzizlādes izputināšanas avoti ar stieľveida anodiem. Latvijas Fizikas. Biedrības 5. Peninga izlādē iegūtu plēvju biezuma nevienmērība.

Latvijas Fizikas Biedrības 4. LZP projekts IZM projekts 2. Praktiskās nodarbības: Vispārīgā fizika, spec. Sagatavotie mācību līdzekļi: Laboratorijas darbu apraksti mehānikā un kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība, met. Pedagoģiskās darbības laikā vadīti vairāk nekā 7 maģista darbi fizikas didaktikā, vairāk kā 30 bakalaura. Jonane L. The didactical aspects of integrated science content model for secondary school.

Volume 9,p. Institute of. Conference Sustainable Development. Education June 4 — 7. Taking the Experiential Path in Science Teaching. Volume 5,p. Institute of Sustainable Education Daugavpils University. Finding possibilities to improve science education in high school and gymnasium. The historical and contemporary view to concept of physics education in. Milaša I. Ar gudru ziľu. Mācību līdzekļu komplekts 3. Jonāne L. Divkāršā binārā opcija S. Demonstrējumu eksperimenti skolas fizikas kursa. Demonstrējumu eksperimenti skolas fizikas kursā. Mehānika, hidrostatika. Daugavpils Saskaľas Eksperimentālās pamatskolas mājturības amatu. Daugavpils Universitāte noFizikas katedras vadītājs. Daugavpils Universitāte s Fizikas katedra vakar. Apbalvojumi: Svarīgākās publikācijas: 1. The historical and contemporary view to. Daugavpils UniversitāteDaugavpilsLatvija. Daugavpils pedagoģiskā universitāte, maģistratūra sociālo zinātľu. Latvijas tiesnešu apmācības centrā. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par juristu profesionālā līmeľa celšanu un. LR Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs piešķir piekto kvalifikācijas. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra apmeklēšanu par administratīvā. Personāla sertifikācijas institūts, apliecība Nr. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra apmeklēšanu par tiesu praksi.

Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra apmeklēšanu par darba tiesībām. Latvijas Juridiskā centra sertifikāts par semināra apmeklēšanu. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8. Daugavpils Universitāte s Starptautiskā zinātniskā. Daugavpils Universitāte s projekts Nr. Sociālās prasmes Daugavpils Universitāte s Arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja. Daugavpils Universitāte s Satversmes priekšsēdētāja vietniece. Ostrovska I. Latgales jauniešu adaptācijas procesa daţi aspekti, pārejot no izglīttības uz. Latgales iedzīvotāju socializacijas specifika pārejas periodā Latgales jauniešu adaptācijas procesa daţi aspekti, pārejot no izglītības uz. The Regional aspect of the significance of education. Ostovska, A. Ivanovs, D. Oļehnovičs Ieteikumi Daugavpils Universitāte s socioloģijas. Ekonomikas doktorantu konferences Daugavpils Universitātē. Letonikas II kongress.

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Bioloģijas maģistrantūra. No Daugavpils Universitāte s Fizioloģijas un veselības mācības. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Fizioloģijas un veselības. Daugavpils pilsētas galvenā ārsta vietniece mātes un bērna veselības. Vienošanās var tikt pārtraukta uz kādas no pušu iniciatīvas pamata pēc attiecīgā protokola. Rīgas Tehniskā Universitāte Hyip invest bitcoin Universitāte. Kā jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?

Studiju priekšmetu nosaukums Kred. Nosaukums Ķīmisko vielu izmantoš. Nosaukums Darba medicīnas pamati u. Nosaukums Darba psiholoģija un ped. DU reģ. Nozīmīgākie zinātniskie raksti:. Vadītie maģistra, bakalaura un kv. Galvenie pētījumu virzieni: Darb. Valodu prasme: Zinātniskās publik. Cita nozīmīga informācija Publik. Europass curriculum vitae Personas. Izglītības iestādes nosaukums un. Spriedzes faktori s. Curriculum vitae Personas dati Art. Zinātniskās publikācijas pēdē. Adrese: Tukuma ielā 79 - 3 Daugavp. Pētījumu metodes 5 Drošības lī. Pokulis Ziľojums apstiprināts DU senāta sēdē Senāta priekšsēdētājs: Dr.

Paškevičs 2 Saturs 1. Studiju programmas pilna un nepilna laika studiju plāns. Studiju kursu apraksti. Nodoma līgumi divkāršā binārā opcija iestādēm par studējošo praksi. Prakses nolikums. Studiju programmas mācībspēku CV. Studiju maksas aprēķins. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošina studējošo iespēju turpināt izglītību citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā. Sekmīgi realizējot studiju programmu un attīstot prasmi patstāvīgi analizēt un risināt vietējās attīstības plānošanas un darba aizsardzības problēmas, tiek plānots sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām darba aizsardzībā. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā Zināšanas Darba aizsardzības un ar to saistītie normatīvie akti LR un ES likumi, dokumenti un normatīvie akti ; Raţošanas tehnoloģiju drošība; Darba vides riska faktoru novērtēšana; Darba aizsardzības apakšnozares; Vadībzinību, komercdarbības pamati; Pedagoģija un psiholoģija; Prasmes Kopīgās prasmes nozarē: prasme vadīt organizācijas apakšstruktūras darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā; prasme rast organizācijas optimizācijas risinājumus; prasme organizēt darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem.

Specifiskās prasmes profesijā: prasme plānot darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības darbu organizācijā; prasme orientēties uzľēmuma saimnieciskajā darbībā; prasme risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas; prasme darboties ārkārtējās situācijās; prasme kontrolēt organizācijas darba vidi, nodrošinot strādājošo arodveselības un darba drošības pamatprasības. Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrēto jautājumu risināšana ir DMF dekanāta, DMF Fizikas katedras pārziľā, kuras programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studiju programmas apgūšanas gaitā studentiem jāiegūst nepieciešamais kredītpunktu skaits, jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs darba aizsardzībā. Tādā veidā, kopējais profesionālā maģistra grāda iegūšanas laiks ir 5 gadi pilna laika studijas3 studiju gadi bakalaura grāda ieguvei un 2 profesionālā maģistra grāda ieguvei.

Studentu ieskaitīšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā, pretendentiem iesniedzot uzľemšanas komisijā bakalaura izglītības vai profesionālās augstākās izglītības attiecīgajā zinātnes jomā apliecinošu dokumentu. DU Uzľemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai augstāko profesionālo studiju programmu absolventu, kā arī darba aizsardzībā strādājošu speciālistu vismaz 4 gadu darba pieredze pieteikumus studijām un pieľemt lēmumu par imatrikulāciju.

Šādos gadījumos, lai nodrošinātu zināšanu līmeľa izlīdzināšanu, studējošais individuāli saskaľojot studiju programmu ar programmas direktoru, 1. Studiju programmas profesionālais statuss Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā un piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju — darba aizsardzības vecākais speciālists. Profesionālās programmas saturu veido: valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana - 20 KP; prakse izglītības iestādē — 26 KP; jaunāko sasniegumu nozares teorijā un praksē apguves studiju kursi 16 KP; pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 2 KP; pētnieciskā darba, jaunrades darba un projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 16 KP. Studiju programmas saturs un plāns Studiju plāns skat. Studiju programmā fiksētais studiju termiľš profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studijām ir 2 gadi 4 semestrinepilna laika studijām — 2,5 gadi 5 semestri. Studiju plāna struktūra nodrošina studentu interesēm un profesijas standartu prasību specifikai atbilstošu studiju kursu klāstu. Pokulis lekt. Balters 64 4 eksāmens 2 Vides aizsardzība prof.

A Škute 32 2 eksāmens 3 Instrumentālās un eksperimentālās pētījumu metodes prof. Salītis 32 2 eksāmens 4 Darba ergonomikas pamati lekt. Paškeviča 32 2 eksāmens 5 Darba un vides aizsardzības pasākumu plānošana un organizācija prof. Salītis 32 2 eksāmens 6 Raţošanas tehnoloģiju drošība lekt. Balters doc. Pokulis 32 2 eksāmens 7 Lielas jaudas gaismas avoti, lāzeri un to izmantošanas drošība prof. Paškevičs 32 2 eksāmens Jaunāko sasniegumu nozares teorijā un praksē apguves studiju kursi 16 KP 8 Procesu modelēšana un informācijas apstrāde asoc. Tamanis 32 2 eksāmens 9 Darba un vides tiesību pamati doc. Radionovs prof. Salītis 32 2 eksāmens 10 Uzľēmējdarbības pamati lekt. Paľina 32 2 eksāmens 11 Darba medicīna un arodveselība lekt. Kuľicka 32 2 eksāmens 12 Ugunsdrošība G.

Plavinskis 32 2 eksāmens 13 Radiācija un dozimetrija asoc. Tamanis 32 2 eksāmens 14 Ķīmisko vielu izmantošanas drošība doc. Kirilova 32 2 eksāmens 15 Elektrība un elektrodrošība prof. Paškevičs lekt. Kokins doc. Pokulis 32 2 eksāmens Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 2 KP 16 Darba psiholoģija un pedagoģija lekt. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir 20 KP Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā un piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju — darba aizsardzības vecākais speciālists Iegūtā 5. Elektroakustiskie pārveidotāji. Elektroapgādes drošuma palielināšanas veida izvēle. Elektroapgādes risinājumi viedai uzņēmuma investīciju shēma uk bitcoin jaunizveidotie uzņēmumi. Elektroautobusu elektroenerģijas uzkrājējsistēmu izpēte. Elektroautobusu satiksmes sistēmas projektēšana Rīgas pilsētai. Elektroautomobiļa bateriju paku uzstādīšanas un pārvietošanas palīgierīce. Elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa monitoringa programmatūras izstrāde. Elektroenerģijas zudumu analīze elektroapgādes sistēmas projektā "Kurzemes loks". Elektroenerģijas zudumu samazināšana tīkla elementu pārbūves rezultātā. Elektrofīlu inducētas pārgupēšanās reakcijas propargilsilānos. Elektroietaises paneļu siltuma izklaides aprēķinu metodika un ietekme uz produkta dzīves ciklu.

Elektroietaišu profilaktisko mērījumu aprīkojums un tam izvirzītās prasības — termokamera. Elektrokarta projekts. Elektromagnētisko traucējumu samazināšana bezvadu elektroenerģijas pārraides sistēmās izmantojot impulsa platuma modulāciju. Elektromobiļu elektroenerģijas uzkrājējsistēmu izpēte. Elektroniskās dokumentu aprites moduļa projektēšana un izstrāde RTU dokumentu sistēmā. Elektropārvades līniju kabeļu un to parametru analīze. Elektrovilcienu pasažieru pārvadājumu analīze un optimizācija posmā Rīga-Jelgava. Eļļas eļļojošo īpašību pārbaudes ierīce. Kā ieguldīt kriptovalūtas vietnē transformatoru izmēģinājuma stenda automatizācija. Emociju apvienošanas metožu salīdzinājums intelektuālos emocijās sakņotos aģentos.

Emociju izgūšana un noskaņojuma analīze no neformāla teksta avotiem. Emociju noteikšana mūzikā, pielietojot neironu tīklus. Emocionālajā stāvoklī balstītu anomāliju noteikšana pūlī. Emocionālās inteliģences pielietošana korporatīvo vadītāju efektivitātes un ietekmes spēju novērtēšanai starptautiskajās organizācijās. Energoapgādes tīkla modernizācijas pamatojums Rīgas infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai. Energoefektivitātes būvprojektu vadīšanas analīze nekustamā īpašuma pārvaldībā. Ergonomisko risku novērtējums un to mazināšanas pasākumi metālapstrādes uzņēmumā. Ergonomisko risku novērtējums un to samazināšana radošo industriju uzņēmumā. Uzņēmuma investīciju shēma uk bitcoin jaunizveidotie uzņēmumi specifiskais atbalsts teritoriju revitalizācijā. Esošo daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes rādītāju izvērtējums. Facebook ierakstu iesaiste mājas dekora e-komercijas nozarē.

Faktoru analīze, kas ietekmē Latvijā esošo mileniāļu īres vai hipotekārā kredīta maksājumu izmantošanas lēmumu. FBG optisko sensoru pielietojums šķiedru optiskajās pārraides sistēmās. Finanšu pakalpojumu pieejamības ietekme uz pilsētvides attīstību. Finanšu plūsmas pārvaldība interneta tirdzniecības veikalā. Fizisko ierīču starptīklošanas metožu izpēte. Fosfātu jonu noteikšanas metodes izstrāde, validācija un pielietojamības pārbaude kalcija fosfātus saturošos biomateriālos. Fosfātu kvantitatīva noteikšana matricās ar paaugstinātu sāļu saturu. Fotobioreaktora izstrāde mikroaļģu Arthrospira kultivēšanai iekštelpās. Fotoelektronu emisijas spektrometra automatizēta optiskā sistēma. Frekvences modelēta jaudas faktora korektora, kas darbojas jauktās droseles strāvas režīmā, izpēte. Frekvences un aktīvās jaudas regulēšanas analīze un novērtējums Pļaviņu HES iekārtās. Gaisa filtrēšanas maska ar piesārņotājvielu sensoriem un datu pārraides moduli. Gaisa kuģa hidrauliskās sistēmas gremdvirzuļa sūkņa projektēšana. Gaisa kuģu stabilizatora trakta diagnostikas sistēmas izstrāde. Gaisa pārvadātāju finanšu novērtēšana.

Gaisa plūsmas simulācija žāvēšanas iekārtā. Gaismas piesārņojums pilsētvidē. Gājēju iela — pilsētvides infrastruktūras elements. Gājēju pieejamības un mobilitātes uzlabošana pilsētvidē. Galda spēle pirmsskolas bērniem svešvalodas apguvei. Galvenās tulkošanas teorijas koncepcijas būvniecības nozares informatīvo tekstu tulkošanā. Gaļas pārstrādes notekūdeņu primāro dūņu atūdeņošanas procesa un iekārtas matemātiskā modelēšana.

Pilnībā finansētas Lielbritānijas PhD stipendijas 21

Gatavās produkcijas noliktavas darbības optimizācija. Gāzes regulatoru kompleksa iekārtas un to renovācija. Gāzturbīnu darbināšana ar absorbciju gaisā. GPS datu apstrāde un analīze ar ātrumu saistītu pārkāpumu noteikšanai. Gradienta bustinga algoritma izpēte un pielietošana finanšu klasifikācijas uzdevumiem. Grafēna oksīda formilēšana un produkta modificēšana reakcijās ar amīniem. Grafu analītikas izmantošana darba devēju apdrošināšanas krāpšanas atklāšanā.

Grafu datubāžu lietojuma izpēte piegādes ķēdes vadībā. Grafu ģenerēšanas rīka izstrāde Deikstras algoritma apmācības atbalstam. Granulu apkures katla automatizācija. Granulu rūpnīcas elektroapgādes risinājumi. Grīdas tīrāmo robotu bezvadu uzlādes sistēmas projektēšana, izpēte un izstrāde. Grunšu pastiprināšana ar dinamiskās blīvēšanas metodi un pamatu sēšanās analīze. Guļamistabas interjera aksesuāri "Usma". Ģenētiskā algoritma izpēte un izstrāde dzelzceļa pasažieru pārvadājumu saraksta optimizēšanai. Ģenētisko algoritmu paralelizācijas sniegto kā ieguldīt kriptovalūtas vietnē novērtēšana: Sudoku risināšanas piemērs. Ģimenes uzņēmumu Latvijā attīstības perspektīvu novērtējums. H8M akciju cenas analīze un nākotnes prognoze. Haotisko svārstību pielietojums vibropulēšanai. Haotisko svārstību pielietojums kriptovalūtu tirdzniecības veidi. Helikoptera horizontālā stabilizatora šarnīra noguruma stenda izstrāde. Hibrīdie projektu vadības metodoloģiju modeļi. Hidrauliskā domkrata projektēšana un izgatavošana. Hidroenerģētisko būvju konstrukcijas un iekārtas. Hidrotērpa pakaramo kolekcija.

Hipotekārās kreditēšanas attīstības perspektīvas Latvijā. Horizontālās plaknes kājas pēdu trenažieris ar mainīgu pēdas slogošanu. Horizontālas plūsmas paralēlas darbības karburatora darbības analīze. Iecirkņa Daugavpils-Indra-Valsts robeža caurlaides spējas palielināšanas iespēju analīze. Ieejas pārmiju pārvedas Nr. Iekšējā finanšu audita sistēmas izveidošanas projekts universitātē. Iekšējo degvielu motoru trigenerācijas sistēmas kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība. Iekšējo faktoru ietekme uz organizācijas vadīšanu. Iekštelpu apgaismojuma plānošana, lēmumu pieņemšana un risinājumu piegāde uzņēmumiem Latvijā. Ielas apgaismojuma viedas vadības sistēmas izstrāde ar ieslēgšanas prognozēšanu un kustības ievērošanu. Ielu māksla kā dzīvojamo rajonu revitalizācijas rīks. Ielu stila elementi atšķirīgu drānu apģērbos. Ienākumu nevienlīdzības un nabadzības analīze pasaulē. Iepirkumu monitoringa pakalpojumu uzņēmuma stratēģijas izstrāde institucionālajā tirgū. Iepirkumu un materiālu aprites uzlabošana MVU. Ierīces projektēšana drona automātiskai uzlādei no augsta sprieguma elektrolīnijas. Ietekmes faktori darba ņēmēju vēlmei piedalīties inovāciju projektos. Ievadierīču izmantošana emociju atpazīšanā. Ilgtermiņa projektu stratēģijas izveide nekustamo īpašumu attīstīšanas uzņēmumam.

Ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi lielmēroga dzīvojamos rajonos. Imitācijas modelēšanas pielietošana ražošanas uzņēmuma procesu automatizācijas ieviešanā. Imitācijas modelēšanas rezultātu interpretācija tehniski-ekonomisku rādītāju novērtēšanai. Impulsa radiolokācijas signālu apstrādes metožu analīze un laboratorijas iekārtas izstrāde. Industriālā mantojuma attīstības iespējas Dzirciemā, Rīgā. Industriālās ekoloģijas principu īstenošana zaļajā pilsētvidē. Industriālo kaņepju dekortikācijas iekārta. Industriālo rotējošo mašīnu asu nesakritības un disbalansa problēmas. Industriālo teritoriju vietzīmju loma Rīgas pilsētvidē. Industrijas 4. Informācijas komunikācijas tehnoloģiju pilnveide tautsaimniecības attīstībai. Informācijas sistēmas ieviešanas process mākoņa platformā. Informācijas sistēmas nepārtrauktās pilnveidošanas procesa analīze un izvērtējums. Informācijas sistēmu integrācija portfeļu pārvaldīšanai. Informācijas sistēmu izpildes konteksta faktoru mērīšanas metodes. Inovāciju attīstības novērtējums Šrilankā. Instrumentu nodilumizturības pētījumi kompozītmateriālu apstrādē. Intelektuālās mācību un zināšanu vērtēšanas sistēmas. Intelektuālos aģentos sakņotu modelēšanas vižu analīze. Intelektuāls atbalsts mācīšanās procesam grupās. Interaktīvas lietotnes izstrāde augstākās izglītības iestādēm.

Interaktīvo tehnoloģiju patērētāju kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība analīze. Interaktīvu prezentāciju veidošanas tehnoloģiju izpēte, analīze un praktiska lietošana. Interkatīvu dizaina rīku izmanotšana Jaunauces muižā. Interneta protokola drošības pielietojuma iespējas. Investīciju analīze mazumtirdzniecības sektora attīstībā Latvijā. Investīciju ieguldījumu sociāli ekonomiskais un tehniskais pamatojums studentu mājokļiem Rīgā. Investīciju lēmumu pieņemšanas sistēmas par kolektīvā finansējuma izveide. Kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība tipa degvielas padeves sistēmas multidimensionāla simulācija. IoT drošības riski un ievainojamības. IOT drošības risku analīze. Īpašumtiesību struktūras ietekmes uz uzņēmuma darbības rezultātiem novērtējums. IPv4 un IPv6 tīklu savietojamības analīze. IT datu pārraides protokolu attīstības tendenču analīze un rekomendācijas to lietošanai AS "Sadales tīkls". IT klientu apkalpošanas pamatservisu procesu kvalitātes uzlabošanas metodes. Izjaucamo optisko savienotāju izpēte un novērtējums. Izjaucamo un neizjaucamo optisko savienojumu izveide un novērtējums. Izmaiņu pārvaldības ieviešana uzņēmumā: formālā vai spējā pieeja.

Izmaksu kontroles sistēmas izveide būvniecības uzņēmumam. Izmaksu samazināšanas projekts pārtikas produktu pārstrādes uzņēmumā. Izopropanola piedevas ietekme uz dīzeļdegvielas degšanas parametriem. Izvaldas stacijas 8. Jaudas slēdža un to automatizācijas sistēmas izstrāde Austrumu iecirkņa sadales tīklam. Jauna biznesa uzsākšanas stratēģija dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Jauna dzīvojamo telpu īres likuma nepieciešamības sociāli ekonomiskais pamatojums. Jauna produkta ieviešanas projekts nebanku kreditēšanas uzņēmumā. Jauna tirgus iekarošanas stratēģija uzņēmumam "Sportsware of Tomorrow". Jaunas pieejas izstrāde būvniecības iepirkumu īstenošanai Latvijā. Jaunciema gatves apgaismojuma modernizācijas iespēju izpēte izmantojot kustību sensorus. Jauniegādātas sabiedrības vadības atskaišu procesa integrācija ABG grupā. Jauno dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas ietekme uz kognitīvajiem procesiem. Jauno terminu standartizācija.

Jaunuzņēmuma attīstības iespēju novērtējums IT nozarē. Jaunuzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Anonīms forex trading bitcoin. Jaunuzņēmuma attīstības iespēju novērtējums pārtikas nozarē Uzbekistānā. Jaunuzņēmuma uzsākšanas fenomena novērtējums. Jēkabpils Mežaparka infrastruktūras attīstības koncepcija. Jelgavas pilsēttelpas kvalitātes pilnveidošanas nozīme pilsētas attīstībā. Jelgavas stacijas kriptogrāfijas tirdzniecības eksperts tehnoloģijas pilnveidošana. Jonizējošā starojuma detektora iekštelpu pozicionēšanas sistēma. Jūras kravu termināla modernizācija kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība mērķi uzlabot kravu ekspedīcijas hyip invest bitcoin darbību.

Jūras kuģu izmēģinājuma manevrēšanas baseina projektēšana. Kā valdība var izmantot institucionālo investoru potenciālu, lai palielinātu iekšzemes kopproduktu, radītu jaunas darbavietas un uzlabotu to infrastruktūras nozari? Kabeļu elektropārvades līniju līdz 20 kV bojājumu cēloņi un pārbaudes metodikas. Kabeļu līniju Kadra pārraide pakalpojumu sniedzēja pamattīklā PBB. Kaimiņu kopiena - rīks dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanai. Kalcija fosfātu un biopolimēru kompozītu izveide. Kalnu biotopa dzīvnieku ekspozīciju komplekss. Kartona iepakojuma formēšanas mašīnas projektēšana. Katastrofu kritēriju noteikšanas metodoloģijas pilnveidošana. Kiberdrošības risinājumu izstrāde valsts iestādēm. Kinētiskās enerģijas reģenerācijas sistēmas KERS pielietojums plašpatēriņa vieglo transportlīdzekļu piedziņu sistēmās analīze.

Klasifikācijas modeļu validācija un izvēle sensoru datu analīzē diagnozes noteikšanai. Klasisku materiālu interpretācija mūsdienīgos biroju apģērbos. Klāsteru nozīme gudras ekosistēmas veidošanā. Klevin potenciālu fotostimuletās metode pusvadītājiem. Klienta sadarbības potenciāla novērtēšana ar mašīnmācīšanās metodēm. Klientu cerības, pērkot automobīļu rezerves daļas tiešsaitē Norvēģijā. Klientu debitoru parādu efektīvā pārvaldība apsaimniekošanas uzņēmumā. Klientu izpētes uzraudzības procesa optimizēšana Komercsabiedrībā. Klientu piesaistes stratēģijas izstrāde un ieviešana kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība pakalpojumu uzņēmumā. Klimata pārmaiņu ietekme uz apdrošināšanas tirgu. Klimatiskie faktori energoefektīvas arhitektūras projektēšanā. Kognitīvo vadības funkciju novērtēšanas programmatūras izstrāde. Koģenerācijas staciju izbūves izvērtējums. Koka konstrukciju aizsardzība, metodes, risinājumi un aizsardzības laika noteikšana. Kokapstrādes uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts.

  • RISEBA: Kursu kategorijas
  • Šie 3 uzņēmumi veic lielas likmes par mākslīgo inteliģenci - Ieguldīt
  • 21 pilnībā finansēta Lielbritānijas doktora stipendija gadā PIETEIKTIES TAGAD

Kokapstrādes uzņēmuma ilgtspējīgas darbības izvērtējums. Kokrūpniecības uzņēmuma attīstības projekts. Kolekcionējamas kāršu spēles portāla izstrāde. Kolektīvās finansēšanas sistēmas izstrāde. Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu nodrošinājuma pilnveidošana būvlaukumos. Komerciālā nekustamā īpašuma īpatnības un attīstības tendences Latvijā. Komercplatību nomas tirgus attīstības aktuālās tendences un īpatnības Rīgā.

Komerctransportlīdzekļu vadītāju nogurumu ietekmējošie faktori. Kompānijas TTS kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība procesu uzlabošana. Kompozītmateriālu ar dažādu tipu stiegrojumiem skaitliskā modelēšana. Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē. Komunikācijas telpas attīstība Ziemeļeiropas valstu pieredzes kontekstā. Komutējamu kondensatoru vairāklīmeņu inventora sprieguma balansēšana izpēte un analīze. Konceptu karšu sarežģītības novērtēšanas metodes izstrāde. Konstrukcijas optimizācija un izmaksu analīze izmantojot solidworks konstruēšanas rīkus. Konstruktīvi sarežģītu apģērba modeļu izstrāde. Konteksta loma tehnisko tekstu tulkošanā. Kontrastējoši tekstilmateriāli tēla veidošanā. Kontrolleru izmantošana adaptīvai objektu vadībai. Konvertoplāna transporta priekšrocību analīze ar citiem transporta veidiem. Kopdarbnīcu telpiskās kvalitātes daudzveidība. Kopējās pirktspējas spēka izmantošana Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu dienas tirdzniecības kurss calgary ar ārvalstu piegādātājiem. Korporatīvā reputācija un tās ietekme uz kompānijas finanšu rezultātiem. Korporatīvās sociālās atbildības novērtējums uzņēmumā. Korpusa un cauruļveida siltummaiņa teorētiskā analīze izmantojot kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība šķidrumu.

Kosmosa izpētes stacija Marsa ekstremālos vides apstākļos. Krāsaino metālu atdalīšana no cietām frakcijām. Kravas automobiļu autoservisa rekonstrukcijas projekts ar palīgiekārtas izstrādi. Kravu kustības kontroles uzlabošana dzelzceļā ar RFID tehnoloģijas palīdzību. Kravu pārvadājumu ar elektronisko dokumentu izmantošanu analīze ar Daugavpils stacijas piemēru. Kravu tranzīta muitas noliktavas modifikācija. Kravu un pasažieru plūsmas optimizācija vidējā apjoma pārvadājumu lidostās. Kreditēšanas problēmas Latvijā nekustamo īpašumu iegādei. Kredītkaršu drošības uzturēšanas metodes maksājumu sistēmās.

Kredītu finanšu risku ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums. Krievu salas attīstības iespējas un tās integrācija pilsētvidē.

Elektrība tehnikā un dabā.

Kriptovalūtas lietotnes izstrāde iOS platformai. Kuģa manevrēšanas analīze un izpēte. Kuģu enerģijas avoti. Kultūras adaptācija tehniskajā tulkošanā: sastatāmā analīze. Kultūras mantojuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas raksturojums mūsdienās. Kultūras plānošanas ietvars Bolderājas un Daugavgrīvas attīstībai. Kultūrvēsturiskas nozīmes dzīvojamo koka ēku pārvaldīšana Jūrmalā. Kustīgo savienojumu izmantošana produktu dizainā. Kustīgu objektu bezvadu lādēšana. Kvalitātes vadība būvuzņēmējdarbībā un tās pilnveidošanas iespējas. Kvalitātes vadības pieeju kvantitatīvs finansējums un mašīnmācība href="http://b29we59rw80pz.hw-mediendesign.de">schnell geld verdienen wien ražošanas uzņēmumā.

Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide AS Spodrība. Kvantitatīva biznesa procesuelastīguma novērtēšana no operāciju vadības viedokļa. Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā. Ķīnas genomu sekvencēšanas uzņēmuma BGI Eiropas tirgus apgūšanas stratēģijas, veicot investīcijas Latvijā. Lagosas štata Nigērija būvniecības problēmu analīze un ietekme uz mājokļu pieejamību. Laika uzskaites sistēmas izstrāde ar Single Page Application tehnoloģiju. Laika, izmaksu, risku un kvalitātes vadība civilā būvniecībā. Laivu nolaišanas vietu izveide Baltijas jūras stāvkrastā Latvijas Republikā. Laivu piekabes projekts. Latvijā dibinātu kompāniju iekļūšana aizsardzības nozarē.

Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma scenāriji. Latvijas ārējās tirdzniecības bilanci ietekmējošo faktoru izvērtējums. Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasību pilnveidošana evakuācijas nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atkarībā no būves lietošanas veida un ugunsdrošības parametriem. Latvijas eksporta veicināšanas atbalsta instrumentu pilnveides iespējas.

Latvijas enerģētikas sektora attīstības scenāriji. Latvijas hemodialīzes pacientu hidratācijas stāvokļa novērtējums attiecībā pret Eiropas hemodialīzes pacientu hidratācijas stāvokli. Latvijas iedzīvotāju izpratne par pensiju sistēmu un līdzdalība tajā. Latvijas kvaziģeoīda modeļa LV'14 saderības pārbaude ar Rīgas pilsētas vietējo ģeodēzisko tīklu. Latvijas pārtikas un dzērienu ražošanas uzņēmumu loģistikas sistēmas optimizācija. Latvijas pārvades tīkla iekārtu ekspluatācijas un bojājumu ietekme uz pārvades tīkla darbību. Latvijas ražošanas uzņēmumu stratēģijas izveide eksportam e-komercijas vidē. Latvijas remonta uzņēmuma apgādes sistēmas projektēšana. Latvijas un ASV lielāko mazumtirgotāju Facebook ierakstu satura analīze. Latvijas vēsturiskās ūdensdzirnavas mūsdienās. Latvijas viduslaiku pilis mūsdienu kultūrvidē. Lauksaimniecības nozares attīstības iespēju novērtējums. Lauksaimniecības uzskaites sistēmas izstrāde. Lāzerdiožu parametru analīze un novērtējums. Lāzergrieztu elementu integrēšana sieviešu rīta tērpos. LCD displeju distanceru smidzināšanas iekārta. LED ārtelpu gaismekļu projektēšana un analīze. Leksiskā nozīme: konotācija un denotācija. Leksiskie jauninājumi ekonomikas nozares tekstu tulkošanā: izaicinājumi un risinājumi. Kā mēs varam nopelnīt naudu atbalsta sistēmu lietojamības izpēte loģistikas uzdevumos. Lēmumu atbalsta sistēmu salīdzinoša analīze daudzkritēriju uzdevumu risināšanai. Lidmašīnas aizplākšņu piedziņas sistēmas hidrauliskā motora projektēšana.

Lidmašīnas kriogēnās degvielas sistēmas izstrāde. Lidmašīnas spārna centrālās daļas un tā aizspārna projektēšana. Lidmašīnas spārnu elementu stiprības analīze. Lidmašīnu objektīvās kontroles līdzekļu analīze lidojumu drošības jautājumos. Lidostā ienākošo pasažieru un kravu plūsmu apstrādes tehnoloģiskās līnijas un loģistiskās noliktavas projektēšana. Lidostas negadījumos avarējušo lidmašīnu glābšanas darbu mehanizācijas analīze un optimizācija. Lielizmēra bērnu konstruktors. Lielizmēra spējo projektu pārvaldība un darbības uzlabošana. Lielizmēra telpu funkcionālo zonu optimālās izkliedētās apgaismošanas sistēmu izveides principi un to realizācijas iespējas.

Lielo attālumu lidmašīnas konfigurācijas un vadāmības izpēte. Lielo datu kā mēs varam nopelnīt naudu izmantošana loģistikas un piegādes ķēdes vadības pakalpojumu izstrādei. Lielummainīšanas paņēmienu sistematizācija. Lietotāja gaumes noteikšana ar datizraces metodēm. Lietotu automašīnu importa pārvadājumu optimizācijas iespējas Latvijā. Lietu interneta ierīces un programmatūras izstrāde. Lietu interneta izveide mājas apstākļos. Lietu interneta lietojumi viedās loģistikas pakalpojumos. Līmēšanas un armēšanas java uz portlandcementu bāzes. Lineārais aktuators ar palielinātu kustības ātrumu darbībām bez papildus slodzes. Līnijas tipa temperatūras sensors. Līniju ritmi tērpu kolekcijā. Lodēšanas palešu konstruēšana un analīze. Lodēto plākšņu siltummaiņu izmantošana siltuma rekuperācijai pārtikas rūpniecībā. Loģistikas izmaksu optimizēšanas projekts farmācijas uzņēmumos. Loģistikas modeļa analīze dzelzceļa pasažieru pārvadājumu organizēšanai ar Rīgā - Daugavpils iecirkņa piemēru. Loģistikas nozares konkurētspējas novērtējums. Loģistikas pieejas izstrāde uzņēmuma procesu pilnveidošanai. Loģistikas plūsmu optimizācija pilsētas pasažieru pārvadājumu sistēmā. Loģistikas sadales centra izvietošanas pieeju un rīku izpēte.

Loģistikas uzņēmuma noliktavas sistēmas modernizācija. Lokāla mēroga 5G tīkla infrastruktūras modeļa izpēte. LTE-A saderības novērtējums 1. LTE-A saderības novērtējums 3. LTE-Advanced operatoru apkalpošanas veiktspējas novērtēšana. Mācību metodiskais materiāls ādas somu izgatavošanai. Mācību vielu izstrāde, pielietojot grafiskos rīkus. Mājas apkurēs adaptīvas vadības sistēmas izpēte un izstrāde. Mākoņpakalpojumā bāzēta ierīču pārvaldīšanas pakalpojuma ieviešanas procesa modelēšana un automatizācija. Mākoņu serveru instalācija un pārvaldība izmantojot konfigurācijas pārvaldības rīkus.

Makrolocījumu zudumu ietekmes analīze no liekuma rādiusa optiskajās šķiedrās. Maksājuma metožu efektivitātes un drošības novērtējums un ieteikumi to uzlabošanai. Mākslīgā intelekta pielietojumi spēlēs ar nepilnīgu informāciju. Mākslīgais intelekts programmatūras testēšanā. Mākslīgo neironu tīklu izmantošana skoringa analīzē. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā. Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts ražošanas un pakalpojumu uzņēmumā. Mārketinga plānošanas novērtējums mazajos uzņēmumos. Mārketinga stratēģijas izstrāde farmācijas uzņēmuma filiālei Latvijā.

Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumiem. Mārketinga stratēģijas pilnveidošana pakalpojumu nozarē Latvijā. Maršruta optimizācija loģistikas uzņēmumā: gadījuma izpēte. Maršrutēšanas algoritmi bezvadu sensoru tīkliem, izmantojot izplatīšanās zudumus. Masas pārneses pētījumi oglekļa dioksīda absorbcijai sārma ūdens šķīdumā. Masu apkalpošanas teorijas pielietojumi pakalpojumu piegādes procesa vadībā. Mašīna hidrauliskās saliekšanai un saliekuma noņemšanai. Mašīnapmācības algoritmu nepārtrauktās integrācijas risinājumu efektivitātes novērtēšana. Mašīnapmācības metožu pielietojumi arhitektūrā. Mašīnbūves uzņēmuma darbības pilnveidošana. Mašīnizšuvuma valkmūžs. Mašīnmācīšanās metodes NDVI laika rindu prognozēšanas uzdevumos.

Mašīnmācīšanās tehnoloģiju izmantošana naftas produktu ražošanas procesu optimizēšanā. Mašīntulkošana: priekšrocības un trūkumi. Matemātiskās programmēšanas uzdevumu atrisināšana pašmitinātā un mākonī bāzētā vidē: eksperimentāls salīdzinājums. Materiālo vajadzību plānošanas metožu salīdzināšana dažādās lietojumprogrammās. Oksfordas-Manas Kvantitatīvo finanšu institūts OMI ir starpdisciplinārs kvantitatīvo finanšu pētījumu centrs. Tā ir daļa labākais tirdzniecības kriptonauda inženierzinātņu katedras informācijas inženierija un koncentrējas uz alternatīvām investīcijām un uz datiem balstītu zinātni, īpaši mašīnmācīšanos.

Oksfordas-Manas Kvantitatīvo finanšu institūts OMI ar prieku paziņo par šo pilnībā finansēto Lielbritānijas doktora grādu. Programmai ir pieejamas stipendijas Lielbritānija, Eiropas Savienība, un starptautiskajiem studentiem. Pieteikšanās termiņš: 25th janvārī. Felix Fellowship Trust piedāvā vairākas Felix stipendijas, kas pieejamas Indijas pilsoņiem, kuriem ir pirmās klases grāds un kuri vēlas turpināt pēcdiploma studijas Londonas Universitātes SOAS. Pilnībā finansētā Uk PhD stipendija sedz visas mācību maksas; uzturēšanās izdevumi un biļete atpakaļ. Vai šis raksts atbilst jūsu tūlītējām vajadzībām? Ja atbilde ir "jā", zemāk redzamajā pārskatīšanas lodziņā atstājiet mums vērtējumu "5".

Tomēr, ja nē, atstājiet komentāru komentāru ailē, lai izteiktu savas bažas vai uzdotu jautājumu, un mēs ar jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk. Lūdzu, atgriezieties pie mums, lai iegūtu vairāk informācijas. Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Saglabājiet manu vārdu, e-pastu un vietni šajā pārlūkprogrammā, lai nākamreiz komentētu. Sākums Pilnībā finansētas Lielbritānijas PhD stipendijas P Doktora stipendijas. Saturs slēpt Pilnībā finansētas Lielbritānijas PhD stipendijas 21 1.

Prezidenta doktora stipendijas Londonas Imperatora koledžā 2. Aga Khan Foundation Starptautiskā stipendiju programma 3. Kamran Djam stipendijas 4. Lancaster PhD stipendijas studentiem no jaunattīstības valstīm 5. Līdsas doktora stipendijas 6. Aberystwyth universitātes stipendija 7. Krebsa piemiņas stipendija 8. Britu padomes Ņūtona doktora programma 9. UCL mākslas stipendiju kritiskās vēstures Nodaļas pētniecības stipendija AMMP sadaļas stipendija Imperatora Māršala stipendijas Mašīnbūves doktora stipendija labākajiem AME sniegumiem Rota stipendija Pilnībā finansētas Notingemas universitātes inženieru stipendijas Priestley doktora stipendijas Viljama Harisona absolventu pētījumu stipendija Finansētās pētījumu iespējas Londonas Kings koledžā Apvienotā maģistra un doktora grāda Erasmus Mundus stipendija